ಅಮೆರಿಕನ್ನಡ
Amerikannada
ಸಂಪರ್ಕ
ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ
ಸಂಪಾದಕರು: ಅಮೆರಿಕನ್ನಡ
ನಂ. 4, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
5ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಸರಸ್ವತೀಪುರಂ
ಮೈಸೂರು - 570008
ದೂರವಾಣಿ- 0821 - 2544841
ಇ-ಮೇಲ್ - amerikannada_usa@gmail.com

ಮಾಗಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ನಂ. ೧೩೨, ೨೩ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
೨ನೇ ಹಂತ, ಜೆ. ಪಿ. ನಗರ
ಮೈಸೂರು-೫೭೦೦೦೮
ಫೋನ್: ೮೧೪೭೪೭೨೫೪೯